Tietosuoja

1. Rekisterinpitäjä

Perhevöhyke Oy

Vätäräisentie 3

37550 Lempäälä

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Salka Kokko

salkakokko@gmail.com

p. 0504914220

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri 

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteriin kerätään tietoa asiakassuhteen aloittamista, hoitamista ja ylläpitämistä varten.

Rekisterin tarkoitus on myös edistää yrityksen toiminnan ja palveluiden kehittämistä.

5.Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi ja syntymäaikatietojen lisäksi vanhemman/huoltajan tiedot; nimi ja yhteystiedot. Asiakasrekisteriin tallennetaan myös asiakkaan mahdolliset, turvalliseen hoitoon vaikuttavat tekijät (esim. allergiat).

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja käytetään ainoastaan yrityksen toiminnan kannalta oleellisissa tilanteissa. Tietoja käyttävät yrityksessä työskentelevät henkilöt, jotka ovat turvallisen palveluntuottamisen vuoksi riippuvaisia tiedoista. Jokainen tietoja käsittelevä on allekirjoituksellaan vahvistanut ymmärtäneensä vastuunsa ja vaitiolovelvollisuutensa tietoja käsitellessään. Tietoja ei missään tilanteessa luovuteta yrityksen ulkopuolisille. Poissulkien viranomaisen lakiin perustuvat tietopyynnöt.

7.Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta nettisivuilta -lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse tai paikanpäällä täytetyistä lomakkeista, asiakastapaamisista ja tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta joiden työnkuva sitä vaatii. Paperiset lomakkeet säilytetään lukitussa tilassa, johon yrityksen ulkopuolisilla ei ole asiaa.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Scroll to Top